Homeowner Compliance Monitoring - Filipino

Kasalukuyang minomonitor o sinusubaybayan ng Opisina para sa Pabahay at Pagpapaunlad sa Komunidad ng Mayor (Office of Housing and Community Development, MOHCD) ng Mayor ang mga sumusunod na programa:

 • Downpayment Assistance Loan Program (DALP)
 • First Responders DALP (FRDALP)
 • Educators DALP (EDALP)
 • Teacher Next Door (TND)
 • Police in the Community (PIC)

Kailangang maisumite ang lahat ng dokumento bago magtapos ang oras ng opisina sa Oktubre 5, 2018.

Bilang kalahok sa mga programa ng Opisina para sa Pabahay at Pagpapaunlad sa Komunidad (Office of Housing and Community Development, MOHCD) ng Mayor, itinatakda sa inyo na ipakita taon-taon ang inyong pagsunod sa mga patakaran ng programa. Nagmomonitor ang MOHCD upang tiyakin na nakatira kayo sa inyong bahay bilang pangunahing tahanan, at mayroong homeowner’s insurance coverage (pagkakasakop ng seguro para sa may-ari ng tahanan) ang inyong bahay. Bilang paalala, kailangang kasama ang MOHCD sa home insurance policy bilang “additional insured (karagdagang kasama sa seguro)” o “loss payee (ang babayaran sakaling magkaroon ng pinsala sa tahanan). Mangyaring maglaan ng panahon ngayon upang pag-aralan ang pahina na nagsasaad ng deklarasyon ng inyong polisiya, at nang makumpirmang nakalista ang MOHCD. Kung hindi nakalista ang MOHCD, pakikontak agad ang inyong ahente sa seguro at nang mabago ang inyong insurance policy bago ninyo ipadala sa MOHCD ang inyong dokumentong nagbibigay ng sertipikasyon. 

Kung kalahok kayo sa mga programang Teacher Next Door (Ang Guro sa Kabilang Bahay ) o Police in the Community (Ang Pulisya sa Komunidad), kailangan din ninyong magbigay ng kopya ng pinakabago ninyong paystub (rekord ng suweldo) bukod pa sa ibang itinatakdang dokumento bilang pagpapatunay na empleyado pa rin kayo ng San Francisco Unified School District o ng Police Department.  

Kapag hindi ninyo natugunan ang hiling na ito para sa pagmomonitor bago sumapit ang deadline o huling araw ng pagsagot, posibleng mag-default kayo (mabigong makatupad sa obligasyon) sa ilalim ng mga regulasyon ng programa, at gagamitin ng Lungsod ang lahat ng puwedeng magawang hakbang para matiyak na sumunod kayo sa itinatakda.


Kailangan na ba ninyong isumite ang inyong tugon sa pagmomonitor?

Mas gusto ng MOHCD ang pagsusumiteng elektroniko o sa pamamagitan ng internet. Para isumite ang inyong tugon sa pamamagitan ng internet, mangyaring:

 1. Makikipag-ugnay ka sa MOHCD kapag oras na para sa iyong taunang pagsubaybay.

 2. Kumpletuhin, pirmahan, at i-scan ang form para sa sertipikasyon at mga kinakailangang dokumento sa iisang PDF na dokumento. PDF icon MOHCD Occupancy Certification Form

 3. Bigyan ng pangalan ang inyong PDF na dokumento sa pamamagitan ng pangalan ng inyong kalye, numero ng tahanan sa kalye, at numero ng unit (kung naaangkop).

   Halimbawa, kung ang inyong address ay 2103 Market, unit 301. Papangalanan ninyo ang file na “Market 2103 unit 301” o “Market 2103” kung walang numero ng unit

I-upload ang iyong PDF sa pamamagitan ng Sharefile
I-upload ang inyong PDF na dokumento gamit ang may seguridad na link na ito. Magbibigay ng mga direksiyon kapag binuksan ninyo ang link.


Kung hindi ninyo kayang isumite ang inyong tugon sa pamamagitan ng internet, puwedeng ipadala ang inyong mga dokumento sa pamamagitan ng koreo sa:

Mayor’s Office of Housing and Community Development
Attn: MOHCD Compliance
1 South Van Ness Ave., 5th Floor
San Francisco, CA  94103


May mga Tanong ba Kayo?

  Tingnan ang aming  PDF icon FAQ - Filipino

 1. Samahan kami para sa sesyon ng pagbibigay-impormasyon sa, Setyembre 19, 2018 nang 6PM.

  Sesyon para sa Pagbibigay-Impormasyon

  Opisina ng Pabahay at Pagpapaunlad sa Komunidad (Office of Housing and Community Development) ng Mayor
  1 South Van Ness Avenue, 5th Floor, San Francisco, CA 94103
  Setyembre 19, 2018, Room 5080
  6pm hanggang 7pm
  Mag-RSVP (sabihin kung dadalo) sa (415) 701-5670 o mohcd.compliance@sfgov.org

  Sa kasamaang palad, dahil napakarami ng mga isinusumite sa amin, hindi kaya ng MOHCD na harapin ang mga bumibisita nang personal para magtanong sa aming opisina.

  Mangyaring mag-RSVP (sabihin kung dadalo) sa pamamagitan ng telepono nang hindi lalampas sa Setyembre 14, 2018; iwan ang inyong pangalan, bilang ng mga dadalo, at ang numero kung saan kayo puwedeng tawagan.

Kailangan ba Ninyo ng mga Kopya ng mga Form para sa Pagmomonitor?

I-download ang mga form mula rito:

 • Pabalat na Sulat (Cover Letter)
 • Form para sa Pagbibigay ng Sertipikasyon ng Pagtira sa Tahanan (Occupancy Certification Form) ng MOCHD: 
 • Mga Madalas Itanong